ساعت :

07:24

تاریخ :

1 اردیبهشت 1403

Search

سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری

بوستان آزادی

آدرس : میدان آزادی

مسیر دسترسی : ورودی شهر بیرجند (میدان غدیر) – ادامه مسیر از سمت چپ بولوار امام رضا (ع) – عبور از تقاطع اول (بلوار شهید ناصری) و ادامه مسیر از بولوار امام رضا(ع) – عبور از تقاطع بلوار شهید صیاد شیرازی و ادامه مسیر از بلوار امام رضا(ع) -میدان آزادی ( بوستان آزادی در حاشیه میدان آزادی قرار ادارد.