ساعت :

16:23

تاریخ :

15 آذر 1402

سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری

بوستان آزادی

آدرس : میدان آزادی

مسیر دسترسی : ورودی شهر بیرجند (میدان غدیر) – ادامه مسیر از سمت چپ بولوار امام رضا (ع) – عبور از تقاطع اول (بلوار شهید ناصری) و ادامه مسیر از بولوار امام رضا(ع) – عبور از تقاطع بلوار شهید صیاد شیرازی و ادامه مسیر از بلوار امام رضا(ع) -میدان آزادی ( بوستان آزادی در حاشیه میدان آزادی قرار ادارد.