ساعت :

21:25

تاریخ :

8 خرداد 1403

Search

سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری

بوستان دکتر گنجی

نام بوستان  :دکتر گنجی(حاشیه خیابان توحید-خیابان رشادت)

مسیر دسترسی : ورودی شهر بیرجند (میدان غدیر) – ادامه مسیر از سمت چپ بولوار امام رضا (ع) – عبور از تقاطع اول (بلوار شهید ناصری) و ادامه مسیر از بولوار امام رضا(ع) – برای ادامه مسیر از سمت چپ برانید تا به بلوار شهید صیاد شیرازی (سمت چپ) وارد بولوار شهید صیاد شیرازی شوید – از اولین چهارراه (تقاطع خیابان قرنی) عبور کنید ، مستقیم ادامه دهید – از دومین چهارراه (تقاطع خیابان ارتش ) عبور کنید ، مستقیم ادامه دهید وارد بولوار پاسداران شوید و مستقیم ادامه دهید –  از میدان قدس عبور کنید و به حرکت خود در بولوار پاسداران تا تقاطع بلوار 15 خرداد ادامه دهید – از سمت راست (غرب )  وارد بولوار 15 خرداد شوید _ از تقاطع بولوار  15 خرداد و بولوار توحید عبور کنید – 500 متر برایند – در تقاطع بولوار 15 خرداد و خیابان استقلال از سمت راست وارد خیابان استقلال شوید – 1000 متر مسیر خود را ادامه دهید تا به میدان برسید – بوستان دکتر گنجی در سمت راست شما قرار دارد.