ساعت :

19:42

تاریخ :

8 خرداد 1403

Search

سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری

بوستان پروفسور معتمد نژاد

آدرس : بلوار شعبانیه ، خیابان نیرو هوایی ، نیرو هوایی 28

 مسیر دسترسی : ورودی شهر بیرجند (میدان غدیر) – ادامه مسیر از سمت چپ بولوار امام رضا (ع) – از اولین چهار راه (سمت راست ) وارد بلوار مسافر شوید و مستقیم تا میدان قائم ادامه دهید- از غرب میدان قائم (سمت چپ ) وارد بلوار شعبانیه شوید ، تا تقاطع خیابان نیرو هوایی و بلوار شعبانیه ادامه دهید – وارد خیابان نیرو هوایی شوید- بوستان نبش نیروی هوایی 28 واقع است.