ساعت :

20:17

تاریخ :

8 خرداد 1403

Search

سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری

بوستان پونه

نام بوستان :پونه

مسیر دسترسی : ورودی شهر بیرجند (میدان غدیر) – ادامه مسیر از سمت چپ بولوار امام رضا (ع) – عبور از تقاطع اول (بلوار شهید ناصری) و ادامه مسیر از بولوار امام رضا(ع) – برای ادامه مسیر از سمت چپ برانید تا به بلوار شهید صیاد شیرازی (سمت چپ) وارد بولوار شهید صیاد شیرازی شوید – از اولین چهارراه (تقاطع خیابان قرنی) عبور کنید ، مستقیم ادامه دهید – از دومین چهارراه (تقاطع خیابان ارتش ) عبور کنید ، مستقیم ادامه دهید وارد بولوار پاسداران شوید و مستقیم ادامه دهید –  از میدان قدس عبور کنید و به حرکت خود در بولوار پاسداران تا تقاطع بلوار 15 خرداد ادامه دهید – از سمت راست (غرب )  وارد بولوار 15 خرداد شوید _ از تقاطع بولوار  15 خرداد و بولوار توحید عبور کنید (مستقیم به سمت غرب ادامه مسیر دهید ) – از تقاطع بولوار 15 خرداد و خیابان استقلال عبور کنید (مستقیم به سمت غرب ادامه مسیر دهید) – از تقاطع بولوار 15 خرداد و بلوار سجاد عبور کنید ( مستقیم به سمت غرب حرکت کنید تا به میدان کوچکی معروف به میدان نیک اختر برسید – در میدان از مسیر سمت چپ حرکت کنید تا به میدان سیدالشهدا برسید – بوستان در سمت راست شما قرار دارد.