ساعت :

03:50

تاریخ :

11 مهر 1402

سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری

نشست هم اندیشی با حضور عضو ناظر شوای اسلامی شهر بیرجند برگزار شد

نشست هم اندیشی با حضور عضو ناظر شورای اسلامی شهر بیرجند در سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری بیرجند آقای دکتر فروزانفر و مدیران این سازمان ، 23 تیر ماه 1401برگزار شد.