ساعت :

21:33

تاریخ :

26 خرداد 1403

Search

سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری

کلاس آموزشی “نگهداری و توسعه فضای سبز و منظر شهری” برگزار شد

کلاس آموزشی “نگهداری و توسعه فضای سبز و منظر شهری با حضور شهردار بیرجند ، معاونت محترم خدمات شهری ، ریاست و کارکنان سازمان سیما و منظر شهری در دانشگاه علمی و کاربردی شهرداری بیرجند برگزار شد.

در این کلاس آموزشی ، فرزاد نظری – دکترای تخصصی علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی – و استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه کردستان به بررسی وضعیت موجود فضای سبز و منظری شهری در بیرجند پرداخت و – با توجه به خشکسالی و کمبود منابع آبی – راهکارهای علمی برای بهبود وضعیت سیما و منظری شهری با رویکرد منظر خشک ارائه کرد.