ساعت :

15:44

تاریخ :

15 آذر 1402

سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری

فرمانده پایگاه مقاومت بسیج شهید رضا حسینی سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری شهرداری بیرجند منصوب شد

در جلسه ای که روز سه شنبه 2 آبان ماه 1402 با حضور فرمانده حوزه مقاومت بسیج شهید تند گویان در دفتر ریاست سازمان برگزار گردید ، مهندس بهشتی فر به عنوان فرمانده پایگاه مقامت شهید حسینی سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری شهرداری بیرجند منصوب و حکم انتصاب وی توسط سرگرد اکبری ، به وی اعطا شد.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..