ساعت :

21:17

تاریخ :

8 خرداد 1403

Search

سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری

پروژه بلوار قرآن انجام شد

پروژه بلوار قرآن تکمیل و آماده بهره برداری شد. تاسیسات آب بلوار 1350 متر (1000متر لوله 90 و 350 متر لوله 32) و تاسیسات برق بلوار 320 متر است و 13 عدد پایه چراغ دکوراتیو پایه بلند در ایلند وسط بلوار نصب شده است. برای اجرای فضای سبز بلوار 12 کامیون خاک نباتی و 4 نیسان کود حیوانی مصرف و57 اصله درخت ، 200 اصله درختچه شمشاد و 1500 بوته گل فصلی کاشته شده است.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..