ساعت :

21:27

تاریخ :

8 خرداد 1403

Search

سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری

آرشیو اخبار

استقبال از بهار 1402 ، بخش دوم المان های نوروزی و باکسهای گل

چهار راه غفاری ……………………………….. تقاطع بلوار شهید صیاد شیرازی و خیابان شهید قرنی ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. تقاطع بلوار امام رضا (ع) و بلوار شهید صیاد شیرازی ……………………………………………………………………………………………………………………………..

ادامه مطلب »